ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ2

omgthailand.net ( “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา” ตามบริบท) คือผู้ประกอบธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ข้อมูลต่างๆที่อยู่บนหน้าเว็บไซต์นี้ ถูกนำเสนอโดย omgthailand.net ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนจำกัด ดำเนินการและจดทะเบียนในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ท่านยอมรับเงื่อนไขของ omgthailand.net ขอปฏิเสธความรับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลเกิดความเสียหายจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือการใช้งานลิงค์ต่างๆในเว็บไซต์

ลิขสิทธิ์/ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธ์ของ omgthailand.net ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและไม่มีวัตถุประสงค์อื่นๆในทางการค้า ท่านต้องไม่ใช้เพื่อการคัดลอก ดัดแปลง ส่งต่อ จัดเก็บ เผยแพร่หรือแจกจ่ายซึ่งเนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือสร้างเนื้อหาอื่นโดยใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทของเรา เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและกระบวนการต่างๆในเว็บไซต์นี้อาจเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเจ้าของโดยบริษัทของเราหรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้ไม่มีใบอนุญาตรับรองนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ การใช้งานเว็บไซต์ของท่านต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

เมื่อท่านได้อ่านเงื่อนไขการใช้บริการของเราและยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

test

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ2

omgthailand.net ( “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา” ตามบริบท) คือผู้ประกอบธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ข้อมูลต่างๆที่อยู่บนหน้าเว็บไซต์นี้ ถูกนำเสนอโดย omgthailand.net ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนจำกัด ดำเนินการและจดทะเบียนในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

test

ลิขสิทธิ์/ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธ์ของ omgthailand.net ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและไม่มีวัตถุประสงค์อื่นๆในทางการค้า ท่านต้องไม่ใช้เพื่อการคัดลอก ดัดแปลง ส่งต่อ จัดเก็บ เผยแพร่หรือแจกจ่ายซึ่งเนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือสร้างเนื้อหาอื่นโดยใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทของเรา เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและกระบวนการต่างๆในเว็บไซต์นี้อาจเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเจ้าของโดยบริษัทของเราหรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้ไม่มีใบอนุญาตรับรองนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ การใช้งานเว็บไซต์ของท่านต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

1

2

3

รถเข็นของคุณ